Projekty 2019

Projekty 2019                                             

Urząd Miasta Puławy:

  • pulawy
  • Programy finansowane przez Miasto Puławy:
  1. prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkomanii,
  2. prowadzenie punktu konsultacyjno – diagnostycznego HIV/AIDS

 

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie:

                                                                                      kbpmz

  • Zadania współfinansowane ze środków otrzymanych od Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w ramach Narodowego Programu Zdrowia
1. „Porozmawiajmy o uzależnieniu” – realizacja programów profilaktyki selektywnej
2. „Rodzina z problemem narkomanii – program wsparcia” – realizacja programów wsparcia dla rodzin
3. „Być wolnym” – realizacja programów profilaktyki wskazującej
4. Program zmniejszania szkód zdrowotnych wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków/nowych substancji psychoaktywnych
  • Zadania publiczne realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
1. 1 „Program pomocowy dla patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin” – program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin, (wg. NPZ) w programie: Rehabilitacja, ograniczanie szkód zdrowotnych, reintegracja społeczna – rozwiązywanie problemów wynikających z uzależnień behawioralnych poprzez zapewnienie m.in. dostępu do zróżnicowanej oferty oddziaływań pomocowych dla problemowych i patologicznych hazardzistów oraz osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi ich bliskim i rodzinom.

 

2. 2 „Życie po… ambulatoryjny program postrehabilitacyjny” -realizacja programów reintegracji społecznej i zawodowej adresowane do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych
3. 3 „Zażywaj bezpieczniej” – działania z zakresu ograniczania szkód zdrowotnych i społecznych ukierunkowanych na profilaktykę HIV, HCV, HBV i innych chorób zakaźnych wśród osób używających narkotyków

 

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie:

                  lub                                                                           

  • Programy współfinansowane ze środków Województwa Lubelskiego działającego poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

 

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, podzadanie: Wspieranie programów pomocy psychologicznej i/lub terapeutycznej i/lub rehabilitacyjnej i/lub readaptacyjnej (prowadzonej w warunkach wolnościowych lub penitencjarnych) dla osób uzależnionych od alkoholu i/lub współuzależnionych i/lub pijących szkodliwie i/lub członków ich rodzin pod nazwą własną: „Nikt nie jest stracony na zawsze”